+420 246 086 486
Kontaktujte nás: +420 246 086 486 | info@parenteral.cz

FAQ - nejčastější otázky a odpovědi

ČO JE TO KONOPNÁ KOZMETIKA?

V súčasnej dobe na trhu existuje viacero druhov a značiek výrobkov na báze konope, ktoré sa od seba výrazne líšia zložením, obsahom oleja aj ich vhodnosťou a rozsahom použitia.

Produktová rada CutisHelp je oproti ostatným preparátom z konope zásadne iná: jediná obsahujezušľachtený olej, extrahovaný zo semien moderné a šetrnú nechemickou technologickou metódou, ktorý nemá žiadne návykové alebo psychotropné účinky a je predmetom patentových a obchodných právnašej spoločnosti.

O spôsoboch a dôvodoch získavanie konopného oleja nájdete viac informácií v rubrike odbornejterminológie.

Všetky prípravky CutisHelp sú tak bez obmedzenia určené aj pre najmenšie deti aj bábätká a tehotné idojčiace ženy, spoľahlivo uspokojujú náročné požiadavky na starostlivosť pri poškodení kože iproblematickej pleti, prinášajú nové možnosti aj zlepšenie kvality osobného života a tým pomáhajú nájsťsebadôveru.

KDE JE MOŽNÉ VAŠU KOZMETIKU KÚPIŤ?

Kompletný sortiment všetkých produktov so značkou CutisHelp je v predaji v Slovenské republike predovšetkým v každej lekárni, a to prostredníctvom dodávok distribučných firiem: Phoenix Zdravotnické zásobovanie a.s., UNIPHARMA a MED-ART.

V prípade, že personál v lekárni bude javiť neznalosť produktov alebo osobný nezáujem, požiadajte o nahliadnutie do počítačovej databázy týchto distribučných firiem alebo celoštátnej databázy PDKspoločnosti PharmData pod heslom / značkou CutisHelp.

Rámcové cenové relácie je možné nezáväzne zistiť alebo si konkrétny produkt priamo opatriť (a to aj pojednom kuse) aj prostredníctvom internetu:

objednávka produktov pre vlastnú potrebu

objednávka pre maloobchodný predaj

KOĽKO OLEJA JE VO VAŠICH PRODUKTOCH?

U prípravkov CutisHelp postačuje i menší obsah samotného extrahovaného oleja (podľa konkrétnych receptúr do 20% hmotnosti náplne prípravkov), pretože vzhľadom k väčšej koncentrácii a optimálne vyváženému zloženiu liečivých i ďalších bioaktívnych substancií je overený lepší účinok a ich znášanlivejšie pôsobenie ako v prípade oleja získaného tradičnou metódou; navyše väčšia koncentrácia konopného oleja nie sú vhodné z hľadiska optimálneho a pre pacienta príjemného priebehu terapie - obsah viac ako 20% oleja v preparáte môže pôsobiť přesoušení pleti, nežiaduce kožné reakcie ai komplikácie.

Moze zvážiť alternatívna Starostlivosť VAŠÍM PRÍPRAVKOM, AJ KED MUSÍM Dlhá ROKY Ekzémy (nejasného DRUHU A povodia) postihnuté Miesto ÚPRAVU STEROIDNÝMI MAST?

Súčasná medicína nedokáže niektoré ochorenia kože liečiť, ale ponúka k potlačeniu ich príznakov najrôznejšie preparáty, ktoré však majú rad aj negatívnych vplyvov.

Najčastejšie používané hormonálne prípravky na báze kortikosteroidov zmierňujú zápaly a sú istú (hoci zvyčajne iba dočasnú) úľavou - zároveň však môžu znižovať prirodzenú imunitnú schopnosť organizmu, čo vedie následne k ďalším ťažkostiam.

Existuje názor, že ochorenie kože je vlastne spôsob, ktorým nám dávať Elo najavo, že niečo v ňom nie je v poriadku (čo je vlastne forma reakcia organizmu proti cudzie alebo toxické látky) a nebezpečenstvo steroidných prostriedkov je okrem iného práve v možnej strate tejto detekčné resp . obranné schopnosti.

Exkluzívnym spôsobom vykonávané spracovanie semien technického konope, ktoré nespôsobuje žiadne návykové alebo psychotropné následky, získavame najkvalitnejšie prírodný olej s bohatým obsahom bioaktívnych látok.

Pri našom technologickom spracovaní dochádza k uvoľneniu kompletného spektra farmakologicky účinného komplexu nenasýtených mastných kyselín a i. zložiek (navyše v unikátnom vzájomnom pomere), ktorých prítomnosť v rámci rozsiahleho niekoľkoročného testovania okrem iného preukázala, že prípravky CutisHelp intenzívne upokojujú lupienku aj rad ekzematických problémov, ktorých konkrétna príčina ani doteraz neníz cela objasnená.

Olej zároveň neobsahuje nežiaduce prímesi a prirodzené nečistoty, ktoré bežne spôsobujú jeho postupné biologické znehodnotenie a ktoré treba v prípade iného spracovania zneškodniť pridaním ďalších (emulgačných a stabilizačných) prostriedkov predovšetkým chemicky syntetického charakteru.

Na základe získaných skúseností poznáme už mnoho príkladov ťažkých generalizovaných prejavov lupienky, pri ktorých masť CutisHelp obmedzuje invazívnou kožné výsevy a pomáha pacientom prekonať kritické fázy choroby, aj úplného upokojenie atopického ai ekzému - a to aj po dlhoročné liečbe rôznymi hormonálnymi prípravkami na báze kortikosteroidov, ktoré narušujú a stenčujú vrstvu kože a tak ju štrukturálne poškodzujú.

V prípade sérií pacientov boli podobné prípravky úplne odstránené alebo výrazne znížili ich koncentrácie, pretože CutisHelp napomáha prirodzenej obnove všetkých kožných buniek (v zárodočnej vrstve vznikajú nové a zdravé, ktoré vo vrchnej vrstve nahrádzajú postihnutých) úplne bez vedľajších účinkov.

Mohu uvažovat o alternativní péči vaším přípravkem, ačkoliv musím dlouhá léta ekzémem (nejasného druhu a původu) postižená místa ošetřovat steroidními mastmi?

Současná medicína nedokáže některá onemocnění kůže léčit, ale nabízí k potlačení jejich příznaků nejrůznější preparáty, které však mají řadu i negativních vlivů.

Nejčastěji používané hormonální přípravky na bázi kortikosteroidů zmírňují zánětlivost a jsou jistou (ačkoliv obvykle jenom dočasnou) úlevou – zároveň však mohou snižovat přirozenou imunitní schopnost organismu, což vede následně k dalším obtížím.

Existuje názor, že onemocnění kůže je vlastně způsob, kterým nám dávát ělo najevo, že něco v něm není v pořádku (což je vlastně forma reakce organismu proti cizí nebo toxické látce) a nebezpečí steroidních prostředků je mj. právě v možné ztrátě této detekční resp. obranné schopnosti.

Exkluzívním způsobem prováděné zpracování semen technického konopí, které nezpůsobuje žádné návykové nebo psychotropní následky, získáváme nejkvalitnější přírodní olej s bohatým obsahem bioaktivních látek.

Při našem technologickém zpracování dochází k uvolnění kompletního spektra farmakologicky účinného komplexu nenasycených mastných kyselin aj. složek (navíc v unikátním vzájemném poměru), jejichž přítomnost v rámci rozsáhlého několikaletého testování mj. prokázala, že přípravky CutisHelp intenzivně zklidňují lupénku i řadu ekzematických problémů, jejichž konkrétní příčina ani dosud neníz cela objasněna.

Olej zároveň neobsahuje nežádoucí příměsi a přirozené nečistoty, které běžně způsobují jeho postupné biologické znehodnocení a které je třeba v případě jiného zpracování zneškodnit přidáním dalších (emulgačních a stabilizačních) prostředků především chemicky syntetického charakteru.

Na základě získaných zkušeností známe už mnoho příkladů těžkých generalizovaných projevů lupénky, u kterých mast CutisHelp omezuje invazívní kožní výsevy a pomáhá pacientům překonat kritické fáze nemoci, i naprostého zklidnění atopického aj. ekzému – a to i po letité léčbě různými hormonálními přípravky na bázi kortikosteroidů, které narušují a ztenčují vrstvu kůže a tak ji strukturálně poškozují.

V případě řady pacientů byly obdobné přípravky naprosto odstraněny nebo výrazně sníženy jejich koncentrace, neboť CutisHelp napomáhá přirozené obnově všech kožních buněk (v zárodečné vrstvě vznikají nové a zdravé, které ve svrchní vrstvě nahrazují postižené) naprosto bez vedlejších účinků.

OBSAHUJE KONOPNÁ KOZMETIKA VAŠEJ SPOLOČNOSTI PRÍSADY ŽIVOČIŠNEHO PÔVODU A SÚ INGREDIENCIE ALEBO PRÍPRAVKY TESTOVANÉ NA ZVIERATACH?

U všetkých produktov CutisHelp používame len známe certifikované a najrozšírenejší zavedenékomponenty, ktoré sú súčasťou medzinárodných liekopisov a medzi ktoré (ako ingrediencie živočíšnehopôvodu) v prípade niektorých patrí čistený tuk z ovčej vlny a včelí vosk.

Pri vytváraní všetkých produktov vôbec nerobíme testy na zvieratách, ale priamo na ľuďoch (pretožepoužívame len osvedčené obvyklé komponenty, ktoré ľudskému ani žiadnemu inému organizmu nemajú čím škodiť alebo pôsobiť akékoľvek nežiaduce neznáme reakcie) okrem iného aj prostredníctvom Štátnehozdravotného ústavu; tým získavame objektívne neskreslené informácie ohľadom efektívnych účinkovnašich produktov na základe overeného metodického hodnotenie ešte pred ich uvedením na trh.

V MIESTE APLIKÁCIE MÔŽE NASTAŤ PRECHODNÉ SVRBENIE ALEBO ZAČERVENANIE KOŽE?

Citované upozornenia uvádzame v našich informačných materiáloch zámerne preto, že ide o normálnyprejav reakcie organizmu, ktorý sa stretáva s vysoko koncentrovanou a kvalitnou dodávkou pripravených (hotových) vitálne dôležitých látok - prítomných voľných nenasýtených mastných kyselín,ďaleko presahujúci minimálne nevyhnutnú dávku pre výživu buniek (ktoré si ich musia inak samostatnevyrobiť).

Na ošetrených miestach môže v individuálnych prípadoch nastať prirodzené začervenanie (spôsobenérozšírením ciev v papilárnej vrstve kože vplyvom prenosu týchto látok k metabolicky aktívnym bunkám) kože v obvyklom trvaní desiatok minút - zriedkavo  hodín alebo dní.

U málo časti (menej ako 10%) sledovaných pacientov pretrvalo začervenanie v počiatočnom štádiuaplikácie prípravkov CutisHelp niekoľko dní, ale po tomto období sa koža veľmi rýchlo upokojila a začala saprirodzene regenerovať.

Následne je sortiment CutisHelp znášaný bez týchto prejavov samozrejme aj u pacientov, doterazzávislých na kortikosteroidoch;  potom môžu ostatné obvyklé preparáty úplne vysadiť alebo výrazne znížiťfrekvenciu ich aplikácie resp. obmedziť ich koncentrácie.